Moje
Otehotnenie
1. Trimester
2. Trimester
3. Trimester
Pôrod
Bábatko
Zdravie
TehotenskáKalkulačka.sk


Moje
Otehotnenie
1. Trimester
2. Trimester
3. Trimester
Pôrod
Bábatko
Zdravie

  Papierovačky
Tento článok je tvorený čitateľkami, hlavne ich príspevkami v diskusnom fore. V tomto príspevku by som chcela zhrnúť poznatky týkajúce papierovačiek pred a po pôrode. Keďže moje bábo bude ešte pár mesiacov v brušku, informácie som čerpala najmä z internetu a skúseností ostatných mamičiek. Taktiež som tu nezahrnula určité špecifické prípady, o ktorých nemám dostatok informácií, preto akékoľvek pripomienky, aktualizácie či nové postrehy sú vítané.

Čo treba vybaviť pred pôrodom:

1.Materské

Materské je dávka nemocenského poistenia, ktorá sa poskytuje v období tehotenstva a starostlivosti o narodené dieťa, ale len za podmienky, že poistenkyna bola v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Nárok na materské si poistenkyna uplatnuje na tlačive Žiadosť o materské, ktoré jej vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia. Ak si nárok na materské uplatnuje zamestnankyna, Žiadosť o materské vystavenú ošetrujúcim lekárom predloží na potvrdenie svojmu súčasnému zamestnávateľovi a následne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva jej nemocenské poistenie (podľa sídla zamestnávateľa). Zamestnávateľ vypíše a podpíše potvrdenie na tlačive „Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku“ a to len za obdobie od vzniku nemocenského poistenia. Zamestnávateľ je povinný oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne (podľa sídla zamestnávateľa) začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom do ôsmich dní od začiatku čerpania a do ôsmich dní od skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky. Po narodení dieťaťa je poistenkyna povinná oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne (podľa sídla zamestnávateľa) rodné číslo dieťaťa.

Čo sa týka materskej dávky, tak výška materského je 55 % denného vymeriavacieho základu. Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je spravidla kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na materské.

Denný vymeriavací základ je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenkyna zaplatila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

Pri výpočte materskej sa bude brať do úvahy hrubý príjem (v rozhodujúcom období), ale len do výšky maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na nemocenské poistenie, t.j. v súčasnosti 28 142 Sk. Nad túto hranicu sa pri výpočte materskej neprihliada.

Dôležité linky a ďalšie podrobnosti týkajúce sa materského:

http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&aid=681

http://www.socpoist.sk/index/index.php?ids=1293

2.Prechod na materskú nahlásiť v zdravotnej poisťovni

Telefonicky na infolinke Všeobecnej zdravotnej poisťovne som zistila, že ak som zamestnanec, toto za mna nahlási môj zamestnávateľ. Myslím, že všetky zdravotné poisťovne majú na svojich stránkach telefónne čisla na bezplatné infolinky, prípadne mail, takže tam sa určite dajú zistiť ďalšie informácie.

3.Výber a dohoda s pediatrom

Adresu a telefón pediatra je treba so sebou zobrať do pôrodnice – budú mu posielať výsledky vyšetrení. Taktiež si treba zistiť či na prvú návštevu idete vy k nemu alebo on príde k vám domov. Dobré je poznačiť si jeho ordinačné hodiny – hlavne kedy má poradnu (v tom čase tam nie sú choré deti).

Ďalšie body sa týkajú len niektorých nastávajúcich mamičiek:

4.Odhlásenie rodičovského príspevku

Ak ide mamička z rodičovskej dovolenky na materskú. (Rodičovský príspevok sa neposkytuje, ak má hociktorý z rodičov nárok na materské)

5.Súhlasné vyhlásenie o otcovstve

Ak nie ste manželia, môžete urobiť priznanie otcovstva pred narodením dieťaťa alebo po nom. V prípade, že tak urobíte vopred, v pôrodnici otca zapíšu do hlásenia o narodení a pre rodný list dieťaťa môže ísť len otec, inak budete musieť ísť na matriku obaja, a tam podať súhlasné vyhlásenie o otcovstve (otca v pôrodnici do hlásenia o narodení nezapíšu a bez súhlasného vyjadrenia ani do rodného listu).

Musí byť urobené pred matričným úradom alebo pred súdom, nie písomne, ale len osobne, a to ústnym vyhlásením urobeným pred matrikárom, ktorý vedie knihu narodení. K vyhláseniu však nemusí dôjsť súčasne obidvoma rodičmi.

6.Určenie otcovstva

Základné informácie len pre tehotné,ktoré by s tým mohli mať problém.

Informácia pre slobodné mamičky: Odkladajte si všetky bločky a potvrdenia, ktoré súvisia s vašimi výdavkami týkajúcimi sa bábetka počas tehotenstva a po pôrode. Neskôr sa vám môžu zísť na súde resp.pri vymáhaní výživného.

Čo treba vybaviť po pôrode:

1.Návšteva matriky

V nemocnici by ste mali dostať tieto papiere:

- hlásenie o narodení dieťaťa
- správu o novorodencovi
- správu o rodičke

Hlásenie o narodení dieťaťa si vezme so sebou otecko, keď pôjde na matriku vybavovať rodný list. Rodný list dostanete zvyčajne týžden po narodení. Urobte si viac kópií, zídu sa vám pri ďalšom vybavovaní. Jednu kópiu rodného listu dieťaťa potom zašlete zamestnávateľovi. Správu o novorodencovi predložíte do 24 hodín Vášmu detskému lekárovi, ktorého si vyberiete už pred pôrodom. Správu o rodičke odovzdáte pri kontrolnom vyšetrení Vášmu gynekológovi (spravidla po uplynutí šestonedelia).

Je však celkom pravdepodobné, že tieto papiere nedostanete a pôrodnica podľa toho kde sídli, posiela príslušné dokumenty týkajúce sa vystavenia rodného listu, priamo na matriku, správu o novorodencovi pediatrovi a správu o rodičke gynekológovi.

K vydaniu rodného listu dieťaťa potrebujete:
ak sú rodičia dieťaťa manželia:

- sobášny list a občianske preukazy oboch rodičov.

V zmysle zákona č.300/93 Z.z. je potrebné, aby vyhlásenie o mene dieťaťa podpísali obaja rodičia. Matka ho zvyčajne podpisuje už v pôrodnici, otec pri jeho vyzdvihnutí. Ak sa otec nemôže dostaviť pre rodný list svojho dieťaťa, je potrebné doložiť čestné vyhlásenie na matrike alebo u notára, že s uvedeným menom súhlasí.

Ak je matka dieťaťa rozvedená:

- právoplatný rozsudok o rozvode a občiansky preukaz

Ak je matka slobodná:

- občiansky preukaz
- ak matka chce spísať zápis o určení otcovstva, musia byť prítomní obidvaja rodičia a zápis sa spíše len v tom prípade, ak sú obidvaja plnoletí.

Matričné doklady sa vydávajú len rodičom dieťaťa, vo výnimočných prípadoch sa vydajú osobe, ktorá predloží hore uvedené doklady a úradné splnomocnenie rodičov na prevzatia dokladov aj vyhlásenie o mene dieťaťa.

Pri preberaní rodného listu dostanete na matrike aj Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý spolu s kópiou rodného listu dieťatka použijete na úrade soc.vecí a rodiny.

Dôležité linky a ďalšie podrobnosti týkajúce sa matriky:

http://www.portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&etype=-1=124

3.Návšteva sociálnej poisťovne

Pri vybavovaní papierov pre moje dieťa som zistil tieto zmeny:

Návšteva sociálnej poisťovne: od 1.1.2009 sú ženy automaticky dôchodkovo poistené od nástupu na materskú a sociálna poisťovna začne dôchodok počítať automaticky so začiatkom materskej (predtým bolo treba poslať rodný list a registračný list FO a čestné vyhlásenie o riadnej starostlivosti o dieťa do 15 dní). Ak je matka v DSS, treba požiadať o rozdelenie platby aj do DSS, zrejme dnom nástupu na materskú. (Viliam Ďurina)

Fyzická osoba, ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, je povinne dôchodkovo poistená (dôchodkové poistenie platí za nu štát), ak podá prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti, do 15 dní odo dna narodenia dieťaťa. Ak bola prihláška podaná v uvedenom termíne, vznikne dôchodkové poistenie odo dna narodenia dieťaťa a zaniká dnom skončenia riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku, najneskôr dnom dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa. Pri oneskorenom prihlásení sa nie je možné brať do úvahy, na účely dôchodkového poistenia, spätne obdobie od narodenia dieťaťa do podania prihlášky. Prihláška na dôchodkové poistenie sa podáva na pobočke Sociálnej poisťovne, v mieste trvalého bydliska.
Ako prihláška a odhláška na dôchodkové poistenie slúži Registračný list fyzickej osoby:

http://www.socpoist.sk/index/index.php?ids=1567&prm2=4974

ktorý treba doručiť na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne (podľa trvalého pobytu) osobne alebo poštou. K prihláške je potrebné priložiť aj čestné vyhlásenie o riadnej starostlivosti o dieťa:

http://www.socpoist.sk/index/index.php?ids=1755&prm2=13744)

a taktiež fotokópiu rodného listu dieťaťa.

Ak ste prihlásená v II. dôchodkovom pilieri, tak v súvislosti so zmenami zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, ktoré sú v platnosti od 1. januára 2008 je sporiteľ je podľa § 64 ods. 4 zákona povinný oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne skutočnosť, že sa rozhodol byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu riadnej starostlivosti alebo opatrovania najneskôr v den podania prihlášky na dôchodkové poistenie z tohto dôvodu.
Sporiteľ, ak sa stane povinne dôchodkovo poistenou osobou z dôvodu riadnej starostlivosti alebo opatrovania po 1. januári 2008, je povinný najneskôr v den podania prihlášky na dôchodkové poistenie z tohto dôvodu oznámiť príslušnej pobočke, že sa rozhodol byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení. Štát ako platiteľ poistného na dôchodkové poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky“) za tohto sporiteľa bude odvádzať príspevky a Sociálna poisťovna postúpi príspevky za obdobie, v ktorom je sporiteľ dôchodkovo poistený z tohto dôvodu na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
Sporiteľ predloží pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu spolu s prihláškou na dôchodkové poistenie, z dôvodu riadnej starostlivosti alebo opatrovania, písomné oznámenie o účasti na starobnom dôchodkovom sporení z tohto dôvodu. Uvedené oznámenie môže predložiť sporiteľ osobne alebo doručiť poštovou prepravou miestne príslušnej pobočke na tlačive Oznámenie sporiteľa o účasti na starobnom dôchodkovom sporení:

http://www.socpoist.sk/index/index.php?ids=1567&prm2=13165

Pozor:

Z uvedeného vyplýva,že ak podáte prihlášku na dôchodkové poistenie do 15 dní odo dna narodenia dieťaťa, budete poistení od dna narodenia dieťaťa. Ak to do tejto lehoty nestihnete, budete poistení až odo dna prihlásenia, najskôr odo dna podania prihlášky!

Ak ste v II.pilieri, je najlepšie odovzdať tlačivo o oznámení o účasti spolu s prihlasovaním sa na dôchodkové poistenie.

3.Návšteva úradu sociálnych vecí,práce a rodiny

Žiadosti sa dajú vyplniť priamo v pobočke alebo nájsť tu:

http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?SMC=1&id=328

Obvykle k tomu treba váš OP + kópiu rodného listu dieťaťa.

- Žiadosť o prídavok na dieťa ( 540,-Sk )
- Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa ( 4560,-Sk) – tlačivo by ste mali mať z matriky.
- Žiadosť o príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa ( 20 440,-Sk ) - týka sa len mamičiek,ktorým sa narodí prve bábätko – toto tlačivo musí potvrdiť váš gynekológ s tým, že ide o vaše prvorodené dieťa a že ste absolvovali všetky povinné prehliadky v rámci tehotenstva + treba priniesť potvrdenie od pediatra že sa dieťa dožilo aspon 28 dní + potvrdenie zo zdravotnej poisťovne, že ste pred pôrodom bola povinne poistená min.1 rok.

Z toho vyplýva, že všetky tieto žiadosti a potvrdenia stačí zaniesť na príslušný úrad po 28. dni od narodenia dieťatka. Ak chcete, aby vám peniaze poslali priamo na váš účet, je dobré priložiť kópiu kartičky od účtu.

Pozor: Nárok na príspevok a na príplatok k príspevku zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa!

Dôležité linky a ďalšie podrobnosti týkajúce sa príspevkov pri narodení:

http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&aid=873

4.Zdravotná poisťovna

Do 60 dní od narodenia treba dieťatko poistiť v zdravotnej poisťovni. Dovtedy je ošetrované na vašu kartičku poistenca. Výber je na vás, nemusí byť poistené v rovnakej ako vy. Pri vybavovaní potrebujete rodný list a váš občiansky preukaz + vypíšete prihlášku v poisťovni. Dočítala som sa však, že sa to celé dá vybaviť aj cez internet a poštou. Prihlášku si stiahnete zo stránky príslušnej poisťovne, vyplníte a s kópiami RL a OP zašlete do pobočky. Odporúčam však pre istotu overiť túto možnosť telefonicky na infolinke príslušnej zdravotnej poisťovne.

5.Prihlásenie na trvalý pobyt

Zákonný zástupca je povinný hlásiť začiatok trvalého pobytu novonarodeného dieťaťa a to do 3 pracovných dní po tom, čo dostane rodný list.

Treba prísť osobne (stačí otec, nie matka a dieťa) - potrebujete originál rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz matky. Prihlasuje sa na mestskom alebo obecnom úrade.

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.

Potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa.

Taktiez treba nahlasit dieta na mestskom urade na platenie za odvoz a likvidaciu odpadu. Stacia udaje z rodneho listu.

6.Príspevok od obce alebo mestskej časti

Niektoré obce alebo mestské časti vyplácajú pri narodení bábatka finančný príspevok. Treba sa informovať na obecnom resp.mestskom úrade.

7.Danový bonus

Danový bonus je suma, o ktorú sa znižuje dan danovníkovi, ktorý vyživuje dieťa.

Danový bonus si môže uplatniť:
a) danovník, ktorý mal v zdanovacom období (v kalendárnom roku) zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti ak:

- výška týchto príjmov sa rovná aspon 6-násobku minimálnej mzdy a
- ide o danovníka s neobmedzenou danovou povinnosťou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,

b) danovník, ktorý mal v zdanovacom období (v kalendárnom roku) zdaniteľné príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu ak: - výška týchto príjmov sa rovná aspon 6-násobku minimálnej mzdy, - vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z týchto príjmov a - ide o danovníka s neobmedzenou danovou povinnosťou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Danový bonus si môže otec uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo.

8.Zapísanie dieťaťa do pasu rodiča

Dieťa do 5 rokov môže byť zapísané v pase rodiča, oplatí sa to urobiť hlavne ak plánujete cestu do krajín mimo Schengenu.

Prechod z materskej na rodičovskú:

1.Rodičovský príspevok

Po cca 6 mesiacoch (väčšinou 28 týždnoch) od nástupu na materské sú viaceré možnosti:

- vyčerpať dovolenku, ktorú ste získali počas materskej
(materské je brané ako práca, takže Vám vzniká nárok na adekvátnu časť dovolenky). Pozor! prídete tým ale o časť rodičovskej dovolenky, pretože tá trvá do 3 rokov dieťaťa. Zároven si treba overiť, či by s Vami v danom období nemohli rozviazať pracovný pomer.

- nastúpiť na rodičovskú dovolenku hneď s tým, že dovolenka Vám nemôže prepadnúť a môžete ju čerpať po ukončení rodičovskej.

- nastúpiť do práce a iné alternatívy

Dôležité ale je, že pokiaľ nedáte dieťa do starostlivosti zariadenia (škôlky), spadajúceho do siete ministerstva školstva, vzniká Vám nárok na rodičovský príspevok.

Vybavuje sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde treba hlavne priniesť:

- vyplnené tlačivo žiadosti o Rodičovský príspevok
- potvrdenie o nároku na materské na účely poskytovania rodičovského príspevku
- po vyplnení žiadateľom treba dať potvrdiť v Sociálnej poisťovni
- občiansky preukaz (identifikačná karta) žiadateľa
- rodný list dieťaťa (originál a fotokópiu)
- fotokópiu identifikačnej kartičky majiteľa bankového účtu (doporučuje sa predložiť)
- a ostatné - nie vždy nutné - je na piatej strane žiadosti

Žiadosť a potvrdenie sa dajú stiahnuť tu:

http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?SMC=1&id=328

2.Zvážiť platenie odvodov

Ide hlavne o poistenie v nezamestnanosti a nemocenské počas Rodičovskej dovolenky. Toto som našla na internete, je to trochu staršie ale predpokladám, že tieto zákony v obdobnej forme platia doteraz.

OD 1.7.2005 na Rodičovskej dovolenke nie ste povinne poistení v nezamestnanosti a nemocensky, môžete si poistenie platiť dobrovoľne. Podrobnosti v Sociálnej poisťovni:

http://www.socpoist.sk/index/index.php?ids=1624

Od 1.7.2005 sa zamestnancovi v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku podľa osobitného predpisu (podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov), prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti.

3. Za rodiča na rodičovskej dovolenke platí štát dôchodkové poistenie,
treba sa však na Sociálnej poisťovni prihlásiť. Treba to stihnúť do 15
dní od nástupu na rodičovskú, v opačnom prípade začnú platiť až odo
dna prihlásenia a nie od 1. dna rodičovskej dovolenky. Treba predložiť
Registračný list FO, ak máte 2. pilier, tak nejaký papier, aby
poukazovali časť do DSS a kópiu rodného listu (stačí neoverená). Podľa
informácií zo Sociálnej poisťovne, rodičovská dovolenka sa započítava
do odpracovaných rokov na dôchodok, ak si toto nevybavíte, nepočítajú
sa príjmy (a nejdú do DSS). (Viliam Ďurina)

Všetky tieto údaje majú len informatívny charakter,nenahrádzajú konzultácie na príslušných úradoch.

------------------------------------

Máte už niektorá skúsenosti, aké všetky "papierovačky" okolo pôrodu bábätka treba vybaviť? A kde?
Rodný list, zdravotný preukaz...?
Materská alebo rodičovský príspevok?
Príspevok - pôrodné?


Pokiaľ viem tak sa vybavuje toto:

PRED PORODOM:
1. materská (v sociálnej poisť. sa vypĺna tlačivo)
2. prechod na materskú nahlásiť aj v zdravotnej poisťovni
3. výber detského lekára

PO PORODE:
1. rodný list (RL) dieťaťa (na matrike, treba sobášny list + obč.preukaz (OP) rodičov)
2. kartička poistenca (v zdrav.poisťovni do 60 dní, treba RL, OP rodiča, a vypísať prihlášku v posť.)
3. trvalý pobyt (do 3 dní po obdržaní RL nahlásiť na mestskom úrade, treba RL + OP matky)
4. príspevok pri narodení (4560,- úrad soc.vecí a rodiny-podať pís.žiadosť)
5. príplatok k príspevku (20440,- úrad soc. vecí, je potrebné OP, RL + kópiu, kartičku z banky prefotenú, potvrdenie od gynekológa že je dieťa prvonarodené a že boli absolvované všetky prehliadky,potvrdenie od pediatra že sa dieťa dožilo 28 dní, potvrdenie zo zdravotnej poisť. že si pred pôrodom bola povinne poistená 1 rok.
6. dôchodkové poistenie - v soc.poisťovni do 15 dní po pôrode.
Este by som vsak dodala k bodu c. 6:
dôchodkové poistenie - je potrebné sa prihlasiť v Sociálnej poisťovni na materskú dovolenku do 15 dníi od narodenia dieťaťa registračným listom fyzickej osoby spolu s čestným vyhlásením, že sa celodenne staráte o dieťa na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne a ak ste sporiteľkou v II. pilieri je potrebné doložiť na pobočke Sociálnej poisťovne aj tlačivo Oznámenie sporiteľa o účasti na starobnom dôchodkovom sporení, aby vám nabiehali ako osobe starajúcej sa o dieťa aj príspevky do II. piliera.

------------------------------------

A mna by este zaujimalo ci ma niektora skusenosti s papierovackami ak je slobodna mamicka t.j. zije s priatelom ale neni su zosobaseny.

musíte ísť na matriku obaja a priznať otcovstvo, najlepšie ešte pred pôrodom.

------------------------------------

Matersku prvy plorok vyplaca socialna poistovna a dalej uz urad prace rodiny a soc veci.Je treba sa tam ohlasit alebo vyplnit nejake tlacivo ,alebo to budem dostavat automaticky?Neviem na materskej som od 9.jula 07.do 9,januara by som mala mat zo socialky a dalej uz z uradu prace.zo socialky mi prisli peniaze ale len cast asi za tych 9 dni no zbytok mi neprisiel,tak teraz neviem.Viete mi poradit??

Naposledy(pred 4 rokmi) ja som musela vypĺnať žiadosť o rodičovský príspevok na Úrade práce. soc. vecí a rodiny. Najlepšie tam zájsť osobne, aby ti povedali, ktoré potvrdenia budeš ešte k tomu potrebovať, lebo ako som zistila, na každom úrade práce chcú iné potvrdenia.

Po skončení polroka na sociálke sa tam odhlasuješ a prihlasuješ sa na úrade práce, soc. vecí a rodiny. majú tam (úp soc. v. a r.) nejaké tlačivo a tam sa aj žiada o rodinné prídavky. potrebuješ ob. preukaz, číslo účtu-kartičku z banky- prefotia si to, a možno aj rodný list.

Pokiaľ som neukončila prac.pomer, tak oznámenie o nástupe na materskú dovolenku má zamestnávateľ :-)))

Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa sa poskytuje už aj pri druhom bábätku.

Príplatok k príspevku je štátna sociálna dávka(678,49 €), ktorou štát pripláca na zvýšené výdavky spojené so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa, ktoré sa matke narodilo ako prvé dieťa, s účinnosťou od 1.1.2009 aj na druhé dieťa alebo tretie dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní.Moje
Otehotnenie
1. Trimester
2. Trimester
3. Trimester
Pôrod
Bábatko
Zdravie
TehotenskáKalkulačka.sk | @ | |